Bezpečnostní podmínky při přepravě

 1. Každý návštěvník užívá toto sportovní zařízení na vlastní riziko, ve vhodném oblečení a nejezdí pod vlivem alkoholu, drog, léků ovlivňujících pozornost apod.
 2. Zvolte takovou rychlost, abyste neohrozili sebe ani ostatní. Před sebou dodržujte minimální vzdálenost 25 m. Najíždět na vpředu jedoucí bob je přísně zakázáno. Při nedodržení bezpečné vzdálenosti ručíte za veškeré následky.
 3. Lehkomyslný způsob jízdy může vést k závažným zraněním. Brzděte vždy včas a na konci dráhy vjíždějte na výstupní pás velmi pomalu. Obzvláště na konci dráhy dbejte nejvyšší pozornosti a opatrnosti.
 4. Seďte vždy čelem ve směru jízdy – neotáčejte se, nelehejte si ani neklečte. Respektujte dopravní značky a plně se koncentrujte na úsek dráhy před vámi (alespoň 25 m).
 5. Dodržujte pokyny obsluhy na startu a dané startovní intervaly. Nejezděte příliš pomalu, zastavte jen v případě nouze.
 6. Jízda na bobové dráze je povolena pouze na určených bobech a jen se zapnutými bezpečnostními pásy během celé jízdy od nástupu až po výstup!
 7. Děti smí dráhu používat teprve od věku 3 let.
 8. Děti do 8 let mohou být přepravovány pouze na dvoumístných bobech v doprovodu starších osob (starší 8 let, minimální výška 1,35 m), a to pouze v případě, že jsou s dráhou dostatečně obeznámeny a že odpovědnost za ně nese dozírající dospělá osoba.
 9. Větší, odpovědný jezdec sedí vždy vzadu a má ruce neustále na páce brzdy. Nikdy nesahejte do dráhy nebo na ni! Zadní osoba odpovídá za bezpečnost a musí být po celou dobu jízdy schopna brždění. Osoba sedící vepředu musí mít neustále ruce na držadle, nikdy nesahejte na dráhu nebo pod bob!
 10. Za vlhka a náledí pozor na delší brzdnou dráhu! Zvyšte opatrnost a před sebou dodržujte minimální vzdálenost 50 m.
 11. Dodržujte pokyny obsluhy. Při nedodržení přepravních podmínek nebo pokynů obsluhy můžete být z přepravy bez náhrady vyloučeni.
 12. Nehody a úrazy hlaste neprodleně obsluhujícímu personálu.
 13. Vstup na zařízení je povolen jen na nástupištích k tomu určených. Návštěvníci smějí jízdu zahájit a ukončit pouze na určených místech.
 14. Osoby s tělesným nebo duševním handicapem, které nemohou na boby řádně nastoupit a boby bez problémů řídit, jsou z přepravy z bezpečnostních důvodů vyloučeny. Přeprava těchto osob je možná pouze v doprovodu kvalifikované síly nebo jiných důvěryhodných osob, které odpovědnost za přepravu handicapovaných převezmou.
 15. Z přepravy jsou na základě existujících předpisů vyloučeny rovněž těhotné ženy.
 16. Celková hmotnost jezdců nesmí překročit 150 kg na bob. Za dodržení této podmínky odpovídá personál a je povinen zkontrolovat přetížení a upozorní na ně. Je třeba uposlechnout jeho pokynů.
 17. Na bobech nesmějí být přepravována zvířata, deštníky, hole a další rozměrné, špičaté nebo volné předměty. Volné části oděvu (pláště, šály, tkaničky bot atd.), stejně jako dlouhé vlasy apod. se nesmějí dostat do blízkosti jízdní dráhy nebo pojezdových kol bobů.
 18. Během celé jízdy je zakázáno kouřit a používat mobilní telefony, kamery atd. Za poškození elektronických přístrojů, škody jim způsobené nebo jejich ztrátu odpovídá jezdec.
 19. Je zakázáno:
  1. Poškozovat zařízení, provozní zařízení a boby
  2. Vytvářet překážky v jízdě, neoprávněně uvádět zařízení do provozu
  3. Neoprávněně aktivovat zařízení sloužící k provozu dráhy nebo k zamezení nehodám nebo vykonávat jiné činnosti narušující provoz
 20. Zakoupením jízdenky uznává každá návštěvník neodvolatelně tyto přepravní podmínky a zavazuje se je dodržovat. Nároky na požadování náhrad jsou vyloučeny.